• ברוכים הבאים לאתר של חברת א.ד שרות והדרכה בבטיחות.
 • עדכונים בקרוב על קורסים שנפתחים החודש...
 • מעוניינים בשרותי בטיחות, הדרכות, רישיונות למלגזות, עבודה בגובה, בטיחות בבית ועוד... התקשרו אלינו: 052-3864141
 • 90%

  רישוי עסקים

  עסקים (הוראות כלליות), התשס"א - 2000
  מאי 2002 - נוהל טיפול בבקשות לרשיונות עסק - בהתאם לתקנות רישוי

  תוכן עניינים
  פרק 1:

  כללי

  פרק 2:

  קבלת בקשה לרשיון עסק/ היתר זמני

  פרק 3:

  טיפול בבקשה לרשיון עסק/ היתר זמני

  פרק 4:

  תנאים מוקדמים ותנאים נוספים לרשיון

  פרק 5:

  היתר זמני

  פרק 6:

  חוות דעת מקדמית

  פרק 7:

  תנאי מסגרת

  פרק 8:

  אופן כתיבת תנאים ברשיון

  פרק 9:

  נספחים


  פרק 1. כללי

  מטרת הנוהל: 
  מטרת נוהל הינה להקנות קווים מנחים לטיפול ולמעקב אחר בקשות לרשיון עסק, היתר זמני או חוות דעת מקדמית החל מיום קבלת הבקשה במחוז של המשרד לאיכות הסביבה או ביחידה הסביבתית וכלה בסיום הטיפול בבקשה בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א – 2000.

  אחריות: 
  האחריות על הטיפול בבקשות לרשיון עסק, היתר זמני או חוות דעת מקדמית, על פי נוהל זה, מוטלת על נותן האישור שהוסמך לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968.

  הגדרות:

  "בקשה" - בקשה לרשיון עסק;
  "חוק" - חוק רישוי עסקים , התשכ"ח – 1968;
  "מחוז" - מחוז של המשרד לאיכות הסביבה;
  "נותן אישור" - רכז רישוי עסקים במחוז או עובד היחידה הסביבתית או איגוד הערים שהוסמכו על ידי השר לאיכות הסביבה לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968;
  "סיווג עסקים לפי A ,B, C" - פריטים טעוני אישור המשרד לאיכות הסביבה אשר סווגו לשלוש קבוצות בהתאם לפוטנציאל הסיכון הסביבתי שלהם, כמפורט בטבלה המצורפת בנספח 17 לנוהל;
  "תקנות" - תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א – 2000;

  פרק 2. קבלת בקשה לרשיון עסק/ היתר זמני  שלב א

  הבקשה תשלח  למחוז על גבי טופס "הפנית בקשה אל נותן אישור או גורם נוסף לרשיון/היתר זמני" (נספח  1 לנוהל -  טופס 4 לתקנות) בצרוף המסמכים הנלווים: תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית העסק (תקנה 4 (ב) ותקנה 6 (א) לתקנות).


  שלב ב

  במידה ורשות הרישוי העבירה לנותן האישור בקשה ולא צרפה לה אחד או יותר משלושת המסמכים הנלווים הבאים:  תרשים סביבה, מפה מצבית או תוכנית העסק, רשאי נותן האישור על פי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות המקרה, להחזיר את הבקשה לרשות הרישוי  על גבי  טופס "החזרת בקשה לרשיון עסק" (נספח 3 לנוהל).

  שלב ג

  ביום קבלת הבקשה במחוז, יפעל נותן האישור כמפורט להלן:

  1. יחתים את תאריך קבלת הבקשה על  גבי טופס הבקשה (נספח  1 לנוהל -  טופס 4 לתקנות)  
     באופן ברור, קריא ובמקום בולט.

  2. יסווג את הבקשה בהתאם לפריט המופיע בבקשה כמפורט בנספח 17 לנוהל.
     במידה ונשלחה למחוז בקשה בנוגע לעסק השייך לקטגוריה C, ועובדי היחידה הסביבתית או   
     איגוד הערים הוסמכו כנותן האישור, נותן האישור ישלח את הבקשה  מיידית ליחידה
     הסביבתית או לאיגוד הערים הרלוונטים.


  שלב ד

  נותן האישור או מי מטעמו ימלא את פרטי הבקשה במערכת המעוף.
  לידיעתכם, 20 יום לאחר הכנסת פרטי הבקשה למערכת המעוף, תופיע ב"מסך תזכורות – איתור והצגה", תזכורת שתתריע על סיום פרק הזמן של ה- 30 יום שהוקצו לטיפול בבקשה.


  שלב ה

  נותן האישור יבדוק:
  1. האם יש צורך בהשלמת פרטים נוספים ממבקש הבקשה, שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתוכנית העסק (תקנה 15 (א) לתקנות).
  2. האם יש צורך במסמכים נוספים ממבקש הבקשה בנוסף על תרשים סביבה, מפה מצבית או תוכנית העסק (תקנה 15 (ב) לתקנות).
  במידה  ויש צורך בהשלמת פרטים כאמור בסעיף 1 לעיל או מסמכים נוספים כאמור בסעיף 2 לעיל, נותן האישור יפעל על פי אחת משתי האפשרויות הבאות:

  1. במידה וניתן על פי שיקול דעת נותן האישור לאשר את בקשת רשיון העסק ולקבוע את התנאים ברשיון בהתאם לבקשה ונספחיה וללא הפרטים/ המסמכים הנוספים,  נותן האישור יאשר את בקשת הרשיון ויקבע את התנאים ברשיון ובמידת הצורך יקבע תנאי להשלמת הפרטים או המסמכים החסרים.

  1. במידה ולא ניתן לאשר את בקשת רשיון עסק או לקבוע בו תנאים ללא     הפרטים החסרים/המסמכים הנוספים, נותן האישור יפעל כדלקמן:

   ישלח ישירות למבקש הבקשה, בקשה להשלמת הנתונים על גבי טופס "בקשה לרשיון עסק - השלמת פרטים / מסמכים נוספים" (נספח 4 לנוהל).
  לידיעתך, לאחר הפקת מסמך השלמת פרטים/ מסמכים נוספים במערכת המעוף, יפתח מסך תזכורת. נוסח תזכורת שיופיע יהיה "טרם הושלמו פריטים/ מסמכים נוספים". על נותן האישור לקבוע את תאריך יעד התזכורת כך שהתזכורת תתריע על אי השלמת הפרטים/ המסמכים הנוספים במועד שיאפשר שליחת הודעה על הארכת מועד הטיפול בבקשה.
  במידה והתקבלו הפרטים החסרים/ מסמכים נוספים, יש לעדכן במערכת המעוף.

  1. במידה ועומדים לחלוף 30 ימים מיום קבלת הבקשה במחוז ועדיין לא נתקבלו הפרטים החסרים/המסמכים הנוספים או נתקבלו אך עדין לא הסתיים הטיפול בבקשה, ישלח נותן האישור לרשות הרישוי הודעה על הארכת מועד הטיפול בבקשה ב- 30 ימים נוספים, (סה"כ 60 ימים מיום קבלת הבקשה), עקב  מחסור בפרטים חסרים/ מסמכים נוספים  על גבי טופס "הודעה על הארכת מועד מתן התשובה לבקשה לרשיון עסק" (נספח 5 לנוהל).

  במידת הצורך ניתן להאריך את מועד הטיפול בבקשה ב- 30 ימים \ נוספים (סה"כ  90 יום מיום קבלת הבקשה) על גבי טופס " הודעה על הארכה נוספת של מועד מתן התשובה לבקשה לרשיון עסק" (נספח  6 לנוהל).

  1. רק במקרים מיוחדים וחריגים, בהם מבקש הבקשה לא שלח את

  הפרטים החסרים/ מסמכים נוספים על אף שנדרש לכך על ידי נותן האישור ומתקיימים כל התנאים המפורטים להלן ניתן לסרב לבקשת רשיון העסק עקב אי קבלת פרטים חסרים/ מסמכים נוספים.  התנאים לסירוב לבקשה במקרה זה הינם:
   1. עומדים לחלוף 90 יום מיום קבלת הבקשה במחוז, דהינו לא
  ניתן להאריך את מועד מתן התשובה.
  2. נשלחה תזכורת אחת או יותר למבקש הבקשה על הצורך בהשלמת הפרטים החסרים/ מסמכים נוספים על גבי טופס "תזכורת – בקשה לרשיון עסק – השלמת פרטים/מסמכים נוספים" (נספח 7 לנוהל).
  3. לא ניתן לאשר בקשה לרשיון עסק בלעדי הפרטים החסרים/ מסמכים נוספים.
  הסירוב לבקשה יועבר לרשות הרישוי על גבי טופס "סירוב בקשה לרשיון עסק" (נספח  8 לנוהל).


  פרק 3. טיפול בבקשה לרשיון עסק/היתר זמני


  שלב א

  נותן האישור ישלח תוך  30 יום מיום קבלת הבקשה במחוז את תשובתו על פי האפשרויות הבאות (תקנה 7 לתקנות):
  - אישור הרשיון עם/בלי תנאים;
  - סירוב לרשיון בצרוף נימוקים מפורטים;
  - אישור להיתר זמני עם/בלי תנאים או סירוב להיתר זמני בצרוף  נימוקים מפורטים;
  - תנאים מוקדמים להיתר זמני או לרשיון


  שלב ב

  במידה ולא ניתן להחליט בבקשת רשיון העסק בתוך 30 יום, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי, לפני תום  30 הימים, על הארכת המועד וזאת על גבי טופס "הודעה על הארכת מועד מתן התשובה לבקשה לרשיון עסק" (נספח 5 לנוהל).
  נותן האישור יוודא שמשך הטיפול בבקשה לא יעלה על 60 יום מיום קבלת הבקשה במחוז (תקנה 7(ב) לתקנות).
  יובהר בזאת, כי אין לשלוח הודעה זו לרשות הרישוי מייד עם קבלת הבקשה במחוז, אלא במידת הצורך ובהתאם לנסיבות כאשר כל מקרה יבחן לגופו.
  לידיעתכם, במידה והוארך זמן הטיפול בבקשה ל- 60 יום מיום קבלתה, תופיע תזכורת במערכת המעוף ב"מסך התזכורות – איתור והצגה",  בחלוף 50 יום מיום קבלת הבקשה במחוז, שתודיע על סיום פרק הזמן של ה- 60 יום שהוקצו לטיפול בבקשה.


  שלב  ג

  במידה ועומדים לחלוף 60 יום מיום קבלת הבקשה במחוז, עדיין לא הסתיים הטיפול בבקשה ובמקרים מיוחדים,  יודיעו מנהל המחוז או רא"ג תעשיות ורישוי עסקים או סמנכ"לית בכירה לתעשיות אשר הוסמכו למתן הארכה נוספת, לרשות הרישוי על גבי טופס "הודעה על הארכה נוספת של מועד מתן התשובה לבקשה לרשיון עסק" (נספח 6 לנוהל), על הארכה נוספת, תוך פירוט הטעמים להארכה (תקנה 7 (ב) לתקנות).

  לידיעתכם, במידה והוארך זמן הטיפול בבקשה ל- 90 יום מיום קבלתה, תופיע תזכורת במערכת המעוף "מסך תזכורות – איתור והצגה",  בחלוף 80 יום מיום קבלת הבקשה במחוז, שתודיע על סיום פרק הזמן של ה- 90 יום שהוקצו לטיפול בבקשה.


  שלב ד

  במידה ונותן האישור לא שלח את תשובתו לבקשה במועדים הקבועים בתקנות, ולא הודיע כמפורט לעיל על הארכה או חלף משך הארכה ונותן האישור טרם השיב, רשות הרישוי מחויבת לשלוח לנותן האישור הודעה כי המועדים האמורים חלפו (תקנה 7 (ג) לתקנות).
  מיום מתן הודעה זו על ידי רשות הרישוי, נותרו לנותן האישור עוד 7 ימים נוספים, בהם ניתן לשלוח לרשות הרישוי את תשובתו לבקשה.
  עם חלוף 7 ימים מיום מתן ההודעה, רשות הרישוי רשאית לתת היתר זמני ולקבוע בו תנאים (תקנה 8 (ב) לתקנות).


  שלב ה

  לאחר שרשות הרישוי תחליט בבקשת רשיון העסק, עליה להודיע  לנותן האישור על החלטתה בבקשה וזאת על גבי טופס "הודעה על תחילת תוקפם של תנאים/ תנאים נוספים ברשיון עסק/ היתר זמני של המשרד לאיכות הסביבה" שישלח לרשות הרישוי ביחד עם התנאים (נספח 9 לנוהל) (תקנה 8 (ז) לתקנות).
  עם קבלת החלטת רשות הרישוי הכוללת את סוג ההיתר ומועד תום תוקפו ע"ג נספח 9 לנוהל, יש לעדכן את סוג ההיתר ותאריך תום תוקפו במעוף.
  לידיעתכם, במידה וניתן לעסק רשיון עסק תקופתי, 50 יום לפני תום תוקפו של הרשיון התקופתי, תופיע תזכורת ב"מסך תזכורות – איתור והצגה",  שתודיע על סיום תוקפו של הרשיון בעוד  50 יום.


  פרק 4. תנאים מוקדמים ותנאים נוספים לרשיון/היתר זמני

  1. תנאים מוקדמים
  במידה ונותן האישור קבע כי על מבקש הבקשה למלא מספר תנאים מוקדמים לפני קבלת היתר זמני או רשיון עסק (בהתאם לתקנה 8(א)(3) לתקנות),  לאחר שבוצעו  התנאים, יודיע מבקש הבקשה בכתב לנותן האישור כי מילא אחר כל התנאים המוקדמים לשם מתן האישור. נותן האישור יקבע האם אכן מולאו התנאים וישלח את החלטתו בבקשה לרשות הרישוי תוך  30 יום מיום קבלת הודעה ממבקש הבקשה במחוז (תקנה 7 (ה) לתקנות).
   לידיעתכם, במידה והופק מסמך תנאים מוקדמים במערכת המעוף, יפתח מסך תזכורת ובו נוסח תזכורת קבוע של "יש לבדוק ביצוע תנאים מוקדמים". על נותן האישור לקבוע את תאריך יעד התזכורת כך שהתזכורת תתריע על סיום פרק הזמן שניתן לבעל העסק לבצע את האמור בתנאים המוקדמים.
  2. תנאים נוספים ברשיון


  שלב א

  במידה ונותן האישור הוסיף תנאים לרשיון או להיתר הזמני, עליו להעביר את התנאים הנוספים לרשות הרישוי, ורשות הרישוי מחויבת להעבירם לבעל העסק תוך 14 יום מיום קבלתם מנותן האישור. כמו כן רשות הרישוי תעביר העתק מהודעתה לבעל העסק לנותן האישור, על גבי טופס "הודעה על תחילת תוקפם של תנאים/ תנאים נוספים ברשיון עסק/היתר זמני של המשרד לאיכות הסביבה" (נספח 9 לנוהל) (תקנה 11 (ב) ו - (ג) לתקנות).
  לידיעתכם, במידה וחלפו 30 ימים מיום הפקת הרשיון עסק ועדין לא הוזן במערכת המעוף תאריך מסירת התנאים על ידי רשות הרישוי לבעל העסק, תופיע תזכורת ב"מסך תזכורות – איתור והצגה"  בנוסח הבא: "עדין לא מולא תאריך מסירת התנאים על ידי הרשות לבעל העסק".


  שלב ב

  במידה וחלפו כ – 30 יום מיום הוצאת התנאים הנוספים לרשות הרישוי, ונותן האישור לא קיבל הודעה על הוספת התנאים ברשיון ותאריך כניסתם לתוקף, ישלח נותן האישור לרשות הרישוי תזכורת  על גבי טופס "תזכורת - הודעה על תחילת תוקפם של תנאים נוספים ברשיון עסק/היתר זמני של המשרד לאיכות הסביבה" (נספח 10 לנוהל +נספח 9 לנוהל).


  שלב ג

  במידה ועל אף התזכורות רשות הרישוי לא שלחה הודעה לבעל העסק ולנותן האישור, נותן האישור יפנה טלפונית למנהל מחלקת רישוי עסקים ברשות הרישוי ובהתאם לצורך יפנה לראש אגף רישוי עסקים במשרד.


  פרק 5. היתר זמני


  שלב א

  במידה ונותן האישור החליט לאשר היתר זמני עם או בלי תנאים, כל שלבי קבלת הבקשה והטיפול בה יהיו כאמור בפרקים 2, 3 ו – 4 לנוהל זה.


  שלב ב

  במידה ונותן האישור קבע תנאי נוסף בהיתר הזמני, עליו להקפיד שמועד כניסת התנאי הנוסף לתוקף (דהיינו: כעבור שישה חודשים) לא יהיה לאחר תום תוקפו של ההיתר הזמני. במקרים בהם קיימת סכנה תכופה לשלום הציבור, בריאותו, בטיחותו או קיימת סכנה לפגיעה באיכות הסביבה, יקבע  נותן האישור בהתאם לשיקול דעתו כי התנאי הנוסף בהיתר הזמני יכנס לתוקף מיידית (סעיף 7(ב) לחוק).

  50 יום לפני תום תקופת ההיתר, תופיע תזכורת במערכת המעוף במסך "תזכורות – איתור והצגה" במעוף שתתריע על תום תוקף ההיתר.


  שלב ג

  רשות הרישוי תודיע לנותן האישור עד  30 יום לפני תום תוקף היתר הזמני, על מועד תום תקופת ההיתר זמני ותבקש את אישור נותן האישור לאחת מהאפשרויות הבאות (תקנה 24 (ג) ו - (ה) לתקנות):

  • הארכת תוקף ההיתר הזמני ובלבד שמשך תקופת ההיתר הזמני לא תעלה על שנה ו/או מתן תנאים בהיתר הזמני;

  • מתן רשיון עסק והתנאים בו;

  סירוב למתן רשיון


  שלב ד

  נותן האישור יעביר את תשובתו לרשות הרישוי תוך  15 יום מקבלת ההודעה הנ"ל במחוז. במידה והחליט נותן האישור להאריך את תוקף ההיתר הזמני שניתן לעסק עליו לוודא שתוקף ההיתר לא יעלה על 12 חודשים מיום מתן ההיתר. הארכת תוקף ההיתר תתבצע ע"ג טופס "הארכת תוקף היתר זמני" (נספח 11 לנוהל).


  שלב ה

  במידה ונותן האישור לא העביר תשובתו לרשות הרישוי תוך  15 יום, רשות הרישוי תראה זאת כאילו נותן האישור נתן את הסכמתו להארכת תקופת ההיתר הזמני (תקנה 24(ה) (1) לתקנות).
  במקרה של הארכת תוקף ההיתר הזמני בין אם כאשר נותן האישור הודיע על הארכת התוקף לרשות הרישוי ובין אם לא, רשות הרישוי תודיע על כך לנותן האישור בכתב (תקנה 24 (ה)(1) לתקנות).


  שלב ו

  רשות הרישוי מחויבת להודיע לנותן האישור על כל החלטה בדבר הארכת תקופת ההיתר הזמני, מתן רשיון או סירוב לרשיון (תקנה 24(ח) לתקנות).
  עם קבלת החלטת רשות הרישוי הכוללת את מועד תום תוקף ההיתר הזמני ע"ג נספח 9 לנוהל, יש לעדכן את תאריך תום תוקף ההיתר במערכת המעוף.


  רשות הרישוי , בהסכמת נותני האישור,  רשאית לתת לעסק, רשיון עסק לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר הזמני אם התקיימו כל התנאים בהיתר (תקנה 24(ז) לתקנות).


  שלב ז


  פקיעת היתר זמני

  כאשר במסגרת פיקוח מצא נותן האישור כי אחד או יותר מתנאי ההיתר הזמני לא מולאו או שנעשו בעסק שינויים בהשוואה לאמור בתרשים סביבה או במפה מצבית או בתוכנית העסק אשר הוגשו על ידי מבקש הבקשה, אזי ההיתר הזמני שניתן פוקע מאליו.
  נותן האישור יודיע על כך בכתב לרשות הרישוי על גבי טופס " הודעה על פקיעת היתר זמני" (נספח 12 לנוהל) וישקול בהתאם לנסיבות המקרה, בנקיטת הליכי אכיפה מתאימים (תקנה 9(ג) ו – 24(ב) לתקנות).  פרק 6. חוות דעת מקדמית


  שלב א

  הבקשה לחוות דעת מקדמית תוגש לנותן האישור על גבי טופס "בקשה לחוות דעת מקדמית לרשיון עסק " (נספח  2 לנוהל – טופס 1 לתקנות) בצרוף המסמכים הנלווים הבאים: תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית העסק (תקנה 2(א) לתקנות).


  שלב ב

  מיד עם קבלת הבקשה לחוות דעת מקדמית במחוז, נותן האישור יחתום על אישור קבלת הבקשה על גבי טופס "בקשה לחוות דעת מקדמית לרשיון עסק" (נספח 2 לנוהל- טופס 1 לתקנות) וישלח העתק מהאישור לפונה.


  שלב ג

  על נותן האישור להכניס את פרטי הבקשה לחוות דעת מקדמית למערכת המעוף.


  שלב ד

  במידה וחסרים  מסמכים נוספים (מלבד שלושת המסמכים הנלווים המפורטים לעיל) הנדרשים לצורך מתן חוות הדעת, נותן האישור ישלח לפונה, בקשה להשלמת מסמכים על גבי טופס "השלמת מסמכים לבקשה לחוות דעת מקדמית" (נספח 13 לנוהל) (תקנה 2(ג) לתקנות).

  באחריות נותן האישור ליצור תזכורת ידנית שתופיע במערכת המעוף במסך "תזכורת איתור והצגה" ותודיע על סיום פרק הזמן של 30 הימים שהוקצו לטיפול בבקשה.


  שלב ה

  תוך 30 יום מיום קבלת הבקשה לחוות דעת מקדמית במחוז, נותן האישור ישלח את חוות הדעת המקדמית לפונה (תקנה 3(א) לתקנות) (נספח 14 לנוהל).


  שלב ו

  במידה ולא ניתן להיענות לבקשה לחוות דעת מקדמית בתוך 30 יום, נותן האישור ישלח הודעה לפונה על גבי טופס "הודעה על הארכת מועד מתן התשובה לבקשה לחוות דעת מקדמית" (נספח 15 לנוהל) ובה יפרטו הנסיבות המיוחדות אשר בגינן נדרשת הארכת מועד מתן התשובה לפונה  ב- 30 יום נוספים דהינו: 60 יום מיום קבלת הבקשה לחוות דעת מקדמית במחוז (תקנה 3(ב) לתקנות).

  במידה והוארך מועד הטיפול בבקשה לחוות דעת מקדמית ב- 30 יום באחריות נותן האישור ליצור תזכורת במערכת המעוף שתופיע במסך "תזכורת איתור והצגה" בחלוף 50 יום מיום קבלת הבקשה.


  שלב ז

  במידה והארכה שניתנה, דהינו: 60 יום מיום קבלת הבקשה במחוז, עומדת לחלוף,  ועדין לא ניתן להשלים את חוות הדעת, מנהל המחוז או רא"ג רישוי עסקים או סמנכ"לית בכירה לתעשיות, אשר הוסמכו למתן הארכה נוספת, יודיעו לפונה על הארכה נוספת על גבי טופס "הודעה על הארכה נוספת של מועד מתן התשובה לבקשה לחוות דעת מקדמית" (נספח 16 לנוהל), תוך פירוט הטעמים להארכה (תקנה 3(ב) לתקנות).

  מאחר ואין הגבלה על מועד הארכה הנוספת למתן תשובה לבקשה לחוות דעת מקדמית, על נותן האישור לנהוג בסבירות, להשיב לפונה בהקדם האפשרי ולא  להאריך את זמן הטיפול בבקשה שלא לצורך.


  פרק 7 חידוש רשיון עסק


  שלב א

  עד 90 יום לפני תום תוקפו של רשיון תקופתי/ רשיון זמני, רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך (תקנה 26 לתקנות).

  לידיעתכם, 60 יום לפני תום תקפו של הרשיון תקופתי/ הרשיון זמני, תופיע תזכורת במערכת המעוף מסך "תזכורות – איתור והצגה", שתתריע על תום תוקף הרשיון תקופתי/ הרשיון זמני.


  שלב ב

  תוך 60 יום מקבלת ההודעה במחוז, על נותן האישור להודיע לרשות הרישוי על  אחד מהאפשרויות הבאות (תקנה 27 (א) לתקנות):

  אפשרות א - מתן אישור לחידוש של רשיון ועל התנאים שיש לקבוע ברשיון;

  אפשרות ב - סירוב לאשר את חידוש הרשיון ואת הנימוקים לסירוב;

  אפשרות ג - התנאים המוקדמים למתן הרשיון או ההיתר הזמני.


  שלב ג

  במידה ונותן האישור לא שלח לרשות הרישוי הודעה כאמור בשלב ב' יראו זאת כאילו ניתן אישור להיתר זמני. רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שמועד המצוין בשלב ב' חלף.


  פרק 8. כתיבת תנאים ברשיון עסק/ היתר זמני/חוות דעת מקדמית

  במידה והגיעה בקשה לרשיון עסק/ היתר זמני/ חוות דעת מקדמית, יבדוק נותן האישור האם קיים מפרט תנאי מסגרת התואם לפריט העסק.

  במידה וקיים מפרט תנאי מסגרת התואם לפריט, יבצע נותן האישור את המפורט להלן:

  יבדוק במהלך סיור בעסק את התאמת מפרט תנאי המסגרת לעסק הספציפי.

  יקבע את תנאי רשיון העסק על פי מפרט תנאי המסגרת והתאמתם לעסק הספציפי שלגביו הוגשה בקשה.

  במידה ומפרט תנאי המסגרת אינו תואם לעסק הספציפי ויש צורך לבצע שינויים מהותיים בנוסח המפרט, יפנה נותן האישור לאגף רישוי עסקים במשרד בבקשה לחרוג מתנאי המסגרת.

  במידה ולא קיים מפרט תנאי מסגרת התואם לפריט, יקבע נותן האישור את התנאים בהתאם להנחיות הבאות:

  אופן ניסוח התנאים ברשיון יהיה בהתאם למפורט להלן:

  - ברור וחד משמעי

  - עומד במבחן משפטי

  - בר אכיפה כלומר כולל פרמטרים כמותיים ומדידים

  - מתמקד בבעיות המרכזיות של העסק

  - ישים טכנולוגית וכלכלית

  - מתאים מבחינת היקפם ומורכבותם לרמת העסק ובעליו

  - מטיל את האחריות לביצועם על העסק

  - אינו הופך את נותן האישור לגורם המעכב את הליך הוצאת הרשיון

  - כתוב בפורמאט ובניסוח אחידים

  - מכיל דרישות אחידות לאותו סקטור כאשר מגיעה בקשה לרשיון עסק על נותן האישור לבדוק האם לעסק זה יש היתר רעלים ולפעול על פי ההנחיות המפורטות להלן:

  - במידה ולעסק יש היתר רעלים הכולל תנאים ספציפיים לעסק:

  על נותן האישור להעתיק את התנאים הנוגעים לנושא תשתיות, שילוט, נוהל הערכות לטיפול באירוע מההיתר רעלים לרשיון העסק.

  - במידה ולעסק יש היתר רעלים הכולל תנאים כלליים בלבד:

  על נותן האישור לכתוב בהתייעצות עם רכז חומרים מסוכנים במחוז את התנאים שיכתבו ברשיון עסק בנושאים הבאים: שילוט, נוהל הערכות לטיפול באירוע.

  - במידה ולעסק אין היתר רעלים מכיוון שהוא לא הגיש בקשה או מכיוון שהוא לא מחויב על פי

  חוק בהיתר:

  על נותן האישור לכתוב בהתייעצות עם רכז חומרים מסוכנים במחוז את התנאים בנושא החומרים המסוכנים בכל היבטים.

  - במידה ולעסק אין היתר רעלים מכיוון שהמשרד לאיכות הסביבה סירב לאשר לו היתר רעלים, על נותן האישור לשקול את אישור רשיון העסק עם יועצת משפטית.

  פרק 9. נספחים

  נספח 1- טופס 4 בתקנות

  נספח 2 - טופס 1 בתקנות

  נספח  3

  תאריך_______________

  לכבוד

  מר/ גב'   

  מנהל/ת  מחלקת  רישוי  עסקים -  

  חוק רישוי עסקים, התשכ''ח-  1968

  החזרת בקשה  לרשיון  עסק

  מס' תיק ברשות המקומית :

  מס' בקשה של המשרד לאיכות הסביבה :

  הנני מחזיר אליך ללא טיפול את הבקשה לרשיון עסק, שפרטיה רשומים להלן :

  פרטי העסק :     

  שם העסק :  _________________

  בעל העסק (מגיש הבקשה) : ________________  

  מס' פריט : _____________      מהות העסק :   ______________    

  כתובת :  ___________              גוש :______                 חלקה : ____________

  רשות מקומית :   _________________

  הסיבה להחזרת הבקשה היא:  

  הבקשה לא הוגשה בצרוף כל המסמכים הנלווים כאמור בתקנה 4 (ב) ובתקנה 6(א) לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א- 2000 (להלן - התקנות) כמפורט להלן:

  תרשים סביבה

  מפה מצבית

  תוכנית העסק

                (סמן את המסמך החסר)

  הערה:

  עד לקבלת הבקשה לרשיון עסק בצרוף שלושת המסמכים הנלווים המפורטים לעיל, לא נוכל לטפל בבקשת רשיון העסק.

  בברכה ,

  _______________

  נותן האישור

  העתקים :

  יח' סביבתית


  נספח 4

  תאריך

  ___________

  לכבוד

  מר/ גב'   

  מנהל/ת  העסק -  
  _____________

  חוק רישוי עסקים, התשכ''ח-  1968

  בקשה לרשיון עסק - השלמת פרטים / מסמכים נוספים

  מס' תיק ברשות המקומית :

  מס' בקשה של המשרד לאיכות הסביבה :

  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח –  1968  ולפי תקנה 15לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות),התשס"א- 2000, ולצורך בדיקת הבקשה לרשיון עסק, נדרשת השלמת פרטים (בהתאם לתקנה 15(א) לתקנות)/מסמכים נוספים (בהתאם לתקנה 15(ב) לתקנות) (מחק את המיותר) כמפורט להלן:

  אבקשך להעביר למחוז _____של המשרד לאיכות הסביבה, את הפרטים החסרים/מסמכים נוספים (מחק את המיותר) המפורטים לעיל בהקדם האפשרי, בכדי שנוכל לטפל בבקשתך לרשיון עסק.

  בברכה,


  נותן האישור

  העתקים:

  מנהל מחוז

  מנהל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית

  מנהל יח"ס/ איגוד ערים  נספח 5

  תאריך:___________-

  לכבוד

  מר/גב'

  מנהל מחלקת רישוי עסקים –

  חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968

  הודעה על הארכת מועד מתן התשובה לבקשה לרשיון עסק

  מס תיק ברשות המקומית____________

  מס' תיק של המשרד לאיכות הסביבה:___________

  בתאריך __________התקבלה במשרדנו בקשה לרשיון עסק כמפורט להלן:

  פרטי העסק:

  שם העסק:_______________

  בעל העסק(מגיש הבקשה):_______________

  מס' פריט :_______________ מהות העסק:_______________

  כתובת:____________ גוש:________ חלקה:_____________

  רשות מקומית:________________________

  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח –  1968  ולפי תקנה 7(ב) לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות),התשס"א- 2000, הנני מודיע על הארכת המועד למתן תשובה לבקשת רשיון העסק ב- 30 ימים נוספים (סה"כ 60 יום מיום קבלת הבקשה) עד לתאריך _____________.

  זאת מהטעמים המפורטים להלן:

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  בברכה,

  _______________

  נותן האישור

  העתקים:

  מנהל מחוז

  מנהל יח"ס/ איגוד ערים

  נספח 6

  תאריך

  ___________

  לכבוד

  מר/גב' מנהל מחלקת רישוי עסקים – ______________

  חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968

  הודעה על הארכה נוספת של מועד מתן התשובה לבקשה לרשיון עסק

  מס תיק ברשות המקומית____________

  מס' תיק של המשרד לאיכות הסביבה:___________

  בתאריך __________התקבלה במשרדנו בקשה לרשיון עסק כמפורט להלן:

  פרטי העסק:

  שם העסק:_______________

  בעל העסק(מגיש הבקשה):_______________

  מס' פריט :_______________ מהות העסק:_______________

  כתובת:____________ גוש:________ חלקה:_____________

  רשות מקומית:________________________


  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח –  1968 ולפי תקנה 7(ב) לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות),התשס"א- 2000, הנני מודיע על הארכה נוספת של המועד למתן תשובה לבקשת רשיון העסק ב- 30 ימים נוספים (סה"כ 90 יום מיום קבלת הבקשה) עד לתאריך _____________.

  זאת מהטעמים המפורטים להלן:

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  בברכה,

  שם:_______________

  תפקיד:_______________

  נותן אישור המוסמך

  למתן הארכה נוספת

  העתקים:

  מנהל יח"ס/ איגוד ערים  נספח 7
  תאריך : --------

  לכבוד

  מר/ גב'  

  בעל העסק

  חוק רישוי עסקים, התשכ''ח - 1968

  תזכורת – בקשה לרשיון עסק - השלמת פרטים / מסמכים נוספים

  מס' בקשה של הרשות המקומית :__________

  מס' בקשה של המשרד לאיכות הסביבה :  ___________
  בתאריך ____________ נשלחה אליך בקשה להשלמת פרטים חסרים/ מסמכים נוספים (מחק את המיותר). עד היום טרם התקבלו במשרדנו הפרטים החסרים/ המסמכים הנוספים המבוקשים.

  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח –  1968  ולפי תקנה 15לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות),התשס"א- 2000, ולצורך בדיקת הבקשה לרשיון עסק, הנני דורש השלמת פרטים (בהתאם לתקנה 15(א) לתקנות)/מסמכים נוספים (בהתאם לתקנה 15(ב) לתקנות) (מחק את המיותר) כמפורט להלן:

  ____________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  _________________________________________________________

  אבקשך להעביר למחוז _____של המשרד לאיכות הסביבה, את הפרטים החסרים/מסמכים נוספים (מחק את המיותר) המפורטים לעיל בהקדם האפשרי, בכדי שנוכל לטפל בבקשתך לרשיון עסק.

  בברכה ,

  ______________

  נותן האישור

  העתקים :

  בעל העסק

  מנהל המחוז
  מנהל יח' סביבתית/ איגוד ערים  נספח 8
  תאריך : ________

  לכבוד

  מר/ גב'   

  מנהל/ת  מחלקת  רישוי  עסקים -
  _____________

  חוק רישוי עסקים, התשכ''ח - 1968

  סירוב בקשה  לרשיון  עסק

  מס' בקשה של הרשות המקומית :__________

  מס' בקשה של המשרד לאיכות הסביבה :  ___________

  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים , תשכ''ח - 1968 , הריני להודיעך כי הנני מסרב לבקשה לרשיון עסק , שפרטיה רשומים להלן :

  פרטי העסק :     

  שם העסק :  _________________

  בעל העסק (מגיש הבקשה) : ____________________  

  מס' פריט : _________      מהות העסק :   ________________    

  כתובת :  _____________              גוש : ________                חלקה :_______  

  רשות מקומית :  _____________

  נימוקי הסירוב :______________________

  ___________________________________

  ____________________________________

  בברכה ,

  _______________

  נותן האישור

  העתקים :

  בעל העסק

  מנהל המחוז
  מנהל יח' סביבתית/ איגוד ערים

  נספח 9

  תאריך_____________

  לכבוד

  המשרד לאיכות הסביבה

  הנדון: הודעה על תחילת תוקפם של תנאים/תנאים נוספים ברשיון עסק/ היתר זמני של המשרד לאיכות הסביבה

  בהתאם להוראת  סעיף 7 לחוק רישוי עסקים, התשכ''ח – 1968, הריני להודיעך כי ביום ____________ התקבל ברשות המקומית מסמך התנאים/תנאים נוספים  ברשיון עסק/ היתר זמני של המשרד לאיכות הסביבה.

  פרטי העסק

  שם העסק:ֹ_________________

  רשות מקומית:_______________________

  מס' תיק של המשרד לאיכות הסביבה:________________

  מס' תיק ברשות המקומית:______________________

  מספר רשיון עסק של הרשות המקומית___________________________

  לגבי תנאים ברשיון עסק/היתר זמני, ציין:

  סוג רשיון עסק/היתר זמני שניתן (רשיון עסק לצמיתות, רשיון עסק תקופתי, רשיון זמני, היתר זמני):

  ______________________

  תאריך תום תוקף רשיון עסק/היתר זמני:

  ____________________

  לגבי תנאים נוספים ברשיון עסק/היתר זמני, ציין:

  התנאים הנוספים (מחק את המיותר) ברשיון העסק/ היתר זמני (מחק את המיותר) נמסרו לבעל העסק ביום________ ויכנסו לתוקף בתאריך____________.

  מצורף בזאת העתק ההודעה לבעל העסק על התנאים/ התנאים הנוספים (מחק את המיותר) ברשיון עסק/ היתר זמני (מחק את המיותר) וכן העתק רשיון העסק/ ההיתר הזמני.

  _________________

  חתימת רשות הרישוי

  ____________

  תאריך                                                                                                                             נספח 10

  תאריך______________

  לכבוד

  _____________

  המשרד לאיכות הסביבה

  חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968

  תזכורת - הודעה על תחילת תוקפם של תנאים/ תנאים נוספים ברשיון עסק/ היתר זמני  של המשרד לאיכות הסביבה

  מספר תיק ברשות הרישוי____________________

  מספר תיק של המשרד לאיכות הסביבה___________________

  בתאריך ______________נשלחו על ידי המשרד לאיכות הסביבה תנאים ברשיון עסק/היתר זמני ל:

  שם העסק : ___________

  הרשות המקומית : _____________

  מס' תיק של המשרד לאיכות הסביבה : _____________

  מס' תיק ברשות המקומית : _________________

  מספר רשיון עסק של הרשות המקומית : _________________

  עד היום טרם התקבלה במשרדנו הודעה על  תאריך מסירת התנאים לעסק.

  אודה על קבלת הודעה על תאריך מסירת התנאים לבעל העסק בהתאם לטופס המצורף בזה.


  ________________

  תאריך

  ______________

  חתימת רשות הרישוי  נספח 11                                                                                                               


  תאריך:


  לכבוד

  מנהלת  מחלקת  רישוי  עסקים


  חוק רישוי עסקים התשכ''ח  1968

  הארכת תוקף היתר זמני


                                    מס' תיק של הרשות המקומית :  

                                          מס' תיק של המשרד לאיכות הסביבה :  


  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים , תשכ''ח - 1968 (להלן - החוק),

  הנני מאריך את תוקף היתר זמני לעסק הנ"ל עד לתאריך  _______ומתנה את ההיתר הזמני בתנאים המצורפים.

  אבקש לקבל העתק מהודעת הרשות לעסק, בצירוף אישור מסירה.  פרטי העסק :     

  שם העסק : _______________.

  בעל העסק (מגיש הבקשה) :  _______________.

  מס' פריט : _____       מהות העסק :   ____________.   

  כתובת : ___________              גוש : ______                חלקה :  _____

  רשות מקומית :  ______________.


  בברכה ,

      ________________

  נותן האישור

  העתקים :

  בעל העסק.

  יח"ס טבריה.


  נספח 12
  תאריך : ________

  לכבוד

  מר/ גב'   

  מנהל/ת  מחלקת  רישוי  עסקים -
  _____________

  חוק רישוי עסקים, התשכ''ח - 1968

  הודעה על פקיעת היתר זמני

  מס' בקשה של הרשות המקומית :__________

  מס' בקשה של המשרד לאיכות הסביבה :  ___________

  פרטי העסק :     

  שם העסק :  _________________

  בעל העסק (מגיש הבקשה) : ____________________  

  מס' פריט : _________      מהות העסק :   ________________    

  כתובת :  _____________              גוש : ________                חלקה :_______  

  רשות מקומית :  _____________


  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים , תשכ''ח - 1968 , הריני להודיעך כי ביום______ נערך סיור בעסק ונמצא כי העסק מפר את תנאי ההיתר הזמני שניתן ביום______________________, להלן ממצאי הסיור והתנאי ההיתר שהופרו (לפרט ככל שניתן):

  אי לכך ובהתאם לתקנה 24 (ב') לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א – 2000,

  הריני להודיעך כי תנאי ההיתר לא מולאו ולפיכך ההיתר פקע.

  בברכה ,

  _______________

  נותן האישור

  העתקים :

  בעל העסק

  מנהל המחוז
  מנהל יח' סביבתית/ איגוד ערים  נספח 13

  תאריך

  ___________

  לכבוד
  מר/גב'

  שם בעל העסק –

  ______________

  חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968

  השלמת מסמכים לבקשה לחוות דעת מקדמית

  מס תיק ברשות המקומית____________

  מס' תיק של המשרד לאיכות הסביבה:___________

  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיפים 6 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח –  1968 , ובהתאם לתקנה 2(ג) לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א- 2000 ולצורך בדיקת הבקשה לחוות דעת מקדמית, הייני דורש מסמכים נוספים כמפורט להלן:

  1._______________________________________

  2._______________________________________

  3._______________________________________

  אבקשך להעביר למשרדנו את המסמכים הנ"ל בהקדם האפשרי, בכדי שנוכל לטפל בבקשתך לחוות דעת מקדמית.

  בברכה,

  _______________

  נותן האישור

  העתקים:

  מנהל המחוז

  מנהל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית

  מנהל יח"ס/ איגוד ערים

  נספח 14

  תאריך : --------

  לכבוד

  מר/ גב' _______________

  בעל העסק

  חוק רישוי עסקים התשכ''ח  1968

  חוות דעת מקדמית

  מס תיק ברשות המקומית:____________

  מס' תיק של המשרד לאיכות הסביבה:___________

  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיף 6 ו6 ה' לחוק רישוי עסקים , תשכ''ח - 1968 , ולפי תקנה 3 לתקנות רישוי עסקים(הוראות כלליות),התשס"א – 2000 , הנני נותן חוות דעת מקדמית בדבר התאמת העסק המוצע לדרישות החוק והתקנות אשר בתחום סמכות המשרד לאיכות הסביבה ובדבר התנאים המוקדמים שיש לקיים לפני מתן אישור לעסק המוצע.

  פרטי הפונה:

  שם:____________

  תפקיד:____________

  פרטי העסק:     

  שם העסק :  _________________

  בעל העסק (מגיש הבקשה) : ____________________  

  מס' פריט : _________      מהות העסק :   ________________    

  כתובת :  _____________              גוש :________                 חלקה : __________

  רשות מקומית :  _____________

  הערה:

  חוות דעת זו ניתנה על סמך הפרטים שהופיעו בבקשת הפונה______ מיום________, והיא אינה מהווה אישור לרשיון עסק לעסק המוצע. יתרה מזאת, ניתן להתנות את מתן רשיון העסק או ההיתר הזמני בתנאים נוספים.

  בברכה ,

  _______________

  נותן האישור

  נותן האישור

  העתקים :

  מנהל המחוז

  מנהל/ת  מחלקת  רישוי  עסקים

  מנהל יח' סביבתית/ איגוד ערים  נספח 15

  תאריך___________

  לכבוד

  מר/גב'

  מנהל העסק – ______________

  חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968

  הודעה על הארכת מועד מתן התשובה לבקשה לחוות דעת מקדמית

  מס תיק ברשות המקומית____________

  מס' תיק של המשרד לאיכות הסביבה:___________

  בתאריך __________התקבלה במשרדנו בקשה לחוות דעת מקדמית כמפורט להלן:

  פרטי העסק:

  שם העסק:_______________

  בעל העסק(מגיש הבקשה):_______________

  מס' פריט :_______________ מהות העסק:_______________

  כתובת:____________ גוש:________ חלקה:_____________

  רשות מקומית:________________________

  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 ובהתאם לתקנה

  3(ב) לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א – 2000, הנני מודיע על הארכת המועד למתן תשובה לבקשה לחוות דעת מקדמית ב- 30 יום נוספים (סה"כ 60 יום מיום קבלת הבקשה לחוות דעת) עד לתאריך ____________.

  זאת מהנסיבות המיוחדות המפורטות להלן:

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  בברכה,

  _______________

  נותן האישור

  העתקים:

  מנהל/ת  מחלקת  רישוי  עסקים ברשות המקומית

  מנהל יח"ס/ איגוד ערים

  נספח 16

  תאריך

  ___________

  לכבוד
  מר/גב'

  מנהל העסק –

  ______________

  חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968

  הודעה על הארכה נוספת של מועד מתן התשובה לבקשה לחוות דעת מקדמית

  מס תיק ברשות המקומית____________

  מס' תיק של המשרד לאיכות הסביבה:___________

  בתאריך __________התקבלה במשרדנו בקשה לחוות דעת מקדמית כמפורט להלן:

  פרטי העסק:

  שם העסק:_______________

  בעל העסק(מגיש הבקשה):_______________

  מס' פריט :_______________ מהות העסק:_______________

  כתובת:____________ גוש:________ חלקה:_____________

  רשות מקומית:________________________

  בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 ובהתאם לתקנה

  3(ב) לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א – 2000, הנני מודיע על הארכה נוספת למתן תשובה לבקשה לחוות דעת מקדמית ב- ______ יום נוספים עד לתאריך ____________.

  זאת מהטעמים המפורטים להלן:

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  ______________________________________________

  בברכה,

  _______________

  נותן האישור המוסמך

  למתן הארכה נוספת

  העתקים:

  מנהל/ת  מחלקת  רישוי  עסקים

  מנהל יח' סביבתית/ איגוד ערים
  נספח 17

  סיווג פריטים טעוני אישור המשרד לאיכות הסביבה

  תאור הפריט

  A

  B

  C

  1.2א

  ייצור חומרים ותכשירים קוסמטים, תמרוקים

  +

  1.3א

  ייצור חומרים ותכשירים רפואיים לרבות חומרי גלם.

  גדול מ - 200 מ"ר

  קטן מ - 200 מ"ר

  1.5א

  מעבדה לבדיקות כימיות מיקרוביולוגיות וביולוגיות.

  +

  1.5ב

  מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי.

  +

  1.7

  מעבדת שיניים.

  +

  2.1א

  גפ"ם - מילוי מכלים ומכליות.

  +

  2.1ב

  אחסון גפ"ם.

  מעל 500 טון

  מתחת ל - 500 טון

  2.1ה

  תיקון מכלים לאחסון גפ"ם.

  +

  2.2א

  תחנת דלק.

  +

  2.2ב

  בית זיקוק.

  +

  2.2ג

  שינוע דלק

  בקווי צנרת

  2.2ד

  אחסון דלק.

  מעל 4,000 קוב

  מתחת ל - 4,000 קוב

  2.2ה

  מסופי דלק.

  +

  2.2ו

  מקום למכירת דלק לסוגיו מלבד תחנת דלק, בית זיקוק ומסופי דלק.

  +

  2.3 א

  פחם  לסוגיו - הכנתו ועיבודו

  +

  2.3ב.

  אחסון פחם לסוגיו

  +

  2.3ג

  שינוע פחם לסוגיו במסועים.

  +

  2.4

  תחנת כח

  +

  3.1

  בית מטבחיים בית נחירה, בית שחיטה.

  +

  3.2א

  גידול, אחזקה וטיפול בבעלי חיים, לרבות ימיים.

  +

  3.2ה

  בעלי חיים, לרבות ימיים - מתן שירותי חיטוי, טילוף, כריתת קרנים, הדברת טפילים חיצוניים.

  +

  3.2ז

  הובלת בעלי חיים, לרבות ימיים.

  +

  3.3א

  הדברה ביתית.

  +

  3.3ב

  הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בדרך אחרת.

  +

  3.3ג

  ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע.

  +

  3.4א

  ייצור חומרי הדברה וחומרי רעל לשימוש חקלאי

  +

  3.4ב

  אריזה ואחסון חומרי הדברה וחומרי רעל לשימוש חקלאי

  +

  3.4ג

  מכירה של חומרי הדברה וחומרי רעל לשימוש חקלאי

  +

  3.5א

  ייצור ועיבוד מזון לבעלי חיים.

  גדול מ - 1000 מ"ר

  קטן מ - 1000 מ"ר

  3.5ב

  אחסון מזון לבעלי חיים.

  3.5ג

  אריזת מזון לבעלי חיים.

  3.5ד

  הובלה וחלוקת מזון לבעלי חיים.

  3.6א

  איסוף והובלת פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם.

  +

  3.6ב

  עיבוד פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם.

  +

  3.7א

  ייצור תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי.

  גדול מ - 200 מ"ר

  קטן מ - 200 מ"ר

  4.3א

  בית קרור לבשר, דגים, עופות ביצים ומוצריהם.

  +

  4.3ב

  בית קרור למזון אחר ומרכיביו

  +

  4.4ג

  עיבוד בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם.

  +

  4.6א

  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם – יצורו ועיבודו

  +

  5.1א

  תחנת מעבר לאיסוף אשפה ופסולת

  +

  5.1ב

  איסוף, הובלה ומיון אשפה ופסולת.

  +

  5.1ג

  עיבוד וניצול אשפה ופסולת.

  +

  5.1 ו'

  שריפת אשפה ופסולת

  +

  5.1ד

  אתר לסילוק אשפה ופסולת

  +

  5.1ה

  אתר לסילוק אשפה ופסולת - שמסלקים בו גם פסדים.

  +

  5.2

  מתקן לטיפול והפקת מי שתיה.

  +

  5.3א

  אחסון שפכים.

  +

  5.3ב

  עיבוד וטיהור שפכים.

  +

  5.3ג

  הובלת שפכים

  +

  6.4

  מכבסה, ניקוי יבש, צביעת טכסטיל.

  +

  6.8א

  ניהול קניון.

  +

  6.8ב

  עסק המצוי בקניון, למעט עסק המצוי בקניון טעון רישוי.

  +

  7.1א

  בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב.

  +

  7.1ג

  בית אבות.

  +

  7.2

  גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

  +

  7.7ח

  כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי.

  +

  8.3ב

  הובלה אחרת.

  8.4א

  הסעת נוסעים

  +

  8.4ב

  תחנת אוטובוס מרכזית, מסוף נוסעים

  +

  8.4ג

  תחנת מוניות.

  8.5א

  ייצור תיקון ושיפוץ כלי טיס.

  +

  8.5ב

  השכרת כלי טיס לסוגיהם.

  +

  8.6ב

  חניון ששטחו מעל 500 מ"ר.

  +

  8.6ג

  רחיצת כלי רכב.

  +

  8.6ד

  התקנת אביזרים בכלי רכב.

  +

  8.6ה

  חניון ששטחו קטן מ 500 מ"ר אם הכניסה אליו מותנית בתשלום

  +

  8.7ב

  פירוק כלי רכב וציוד מכני הנדסי כבד- חלקים משומשים.

  +

  8.8ג

  מעגן כלי שיט

  +

  8.8ד

  ייצור, תיקון ושיפוץ כלי שיט

  +

  8.9א

  מוסך מכונאות כללית.

  +

  8.9ב

  מוסך  חשמלאות.

  +

  8.9ג

  מוסך פחחות וצביעה.

  +

  8.9ד

  מוסך לתיקון תקרים.

  +

  8.9 ה

  מוסך זגגות.

  8.9ו

  מוסך טיפול אחר ברכב מלבד מכונאות כללית, חשמלאות, פחחות, צביעה, תיקון תקרים וזגגות.

  +

  8.10א

  מכירה והשכרה של ציוד מכני, הנדסי כבד.

  8.10ב

  מתן שירות באמצעות ציוד מכני הנדסי כבד.

  +

  8.10ג

  תיקון ואחזקת ציוד מכני הנדסי כבד.

  +

  9.1ב

  מטווח ירי - כלי נשק ותחמושת.

  +

  9.2א

  ייצור כספות או מנעולי בטחון בעלי מספר בריחים, מנעולים להתקנה בכספות.

  +

  10.1א

  ליטוש ועיבוד אבני חן, ויהלומים

  +

  10.2א

  מחצבה או מכרה לאבנים, מחצבים ומינרלים

  +

  10.2ב

  גריסה ועיבוד אבנים, מחצבים ומינרלים.

  +

  10.2ג

  מסוף או מסוע לשינוע של אבנים, מחצבות ומינרלים.

  +

  10.3

  בית דפוס.

  +

  10.4

  טקסטיל ודברי הלבשה יצורם, צביעתם, אשפרתם והדפסתם

  10.5

  דברי הנעלה - ייצורם.

  +

  10.6א

  ייצור דשנים.

  +

  10.6ב

  אחסון דשנים

  +

  10.7א

  הכנה, ייצור ועיבוד חומרי גלם לבנייה, מוצרי בניה, מלט בטון, אספלט, זפת ומוצריהם.

  +

  10.7ב

  אחסון ומכירת חומרי גלם לבנייה, מוצרי בניה, מלט בטון, אספלט, זפת ומוצריהם.

  +

  10.8א

  ייצור ואריזת חומרי חיטוי או ניקוי.

  גדול מ - 500 מ"ר

  קטן  מ - 500 מ"ר

  10.8ב

  אחסון שלא לצורך מכירה חומרי חיטוי או ניקוי.

  +

  10.8ג

  מכירה בסיטונאות של חומרי חיטוי או ניקוי.

  +

  10.9

  "פריט סל"

  10.10א

  ייצור ועיבוד חומרים מסוכנים לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים.

  +

  10.10ב

  אחסון חומרים מסוכנים, לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים.

  +

  10.10ג

  מכירת חומרים מסוכנים לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים.

  +

  10.10ד

  איסוף ושינוע חומרים מסוכנים לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים.

  +

  10.10ה

  טיפול באריזות משומשות של חומרים מסוכנים, לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים.

  +

  10.10ו

  שריפתם או סילוקם של חומרים מסוכנים בכל דרך אחרת

  +

  10.11א

  יצור חומרי נפץ ומוצרים המכילים חומרי נפץ.

  +

  10.11ב

  מכירה ואחסנה של חומרי נפץ.

  +

  10.12

  כריכיה.

  10.14א

  מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת- ייצורם, יציקתם ניקויים וציפויים

  +

  10.14ג

  מסגריה

  +

  10.14ד

  מתכת ומוצריה, ייצור שלטים

  +

  10.14ה

  אחסנת מתכת

  +

  10.15א

  שריפת סיד

  +

  10.15ב

  כיבוי סיד

  +

  10.16א

  עיבוד עץ

  +

  10.16ב

  ייצור, צביעה וציפוי מוצרי עץ.

  +

  10.17א

  ניקוי ועיבוד פוך, נוצות.

  +

  10.17ב

  יצור מוצרי פוך ונוצות.

  +

  10.19א

  ייצור ועיבוד תכשיטים.

  +